minimize-lane-departure

HỆ THỐNG GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM): Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.

Both comments and trackbacks are currently closed.